ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

tour-vientiane-2-day

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ทัวร์ 2 วัน 1 คืน, ลาวทัวร์, ทัวร์เวียงจันทน์, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (เช็คใต้รายละเอียดโปรแกรม)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAG9-2NKI
tour-program

ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

โปรแกรมทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – ด่านมิตรภาพ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด – ตลาดท่านจีน – ตลาดเช้าเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย – อุดรธานี

tour-starting-transportation หนองคาย หรือ อุดรธานี / รถตู้
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ ตัวเมืองหนองคาย หรือ ตัวเมืองอุดรธานี
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) อุดรธานี-หนองคาย-ด่านมิตรภาพ – ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด

เช้า

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก…
นำท่าน ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว
เดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ พาท่านแวะพระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย
จากนั้นนำคณะเที่ยวชมประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

เข้าเคารพศาลหลักเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชมหอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมานครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกรับไปยังกรุงเทพฯ องค์ปัจจุบันประดิษฐานกรุงเทพฯ และชมวัดสีสะเกด ซึ่งเป็นวัดที่ไม้โดนทำลายในช่วงสมัยสงคราม
จากนั้นเดินทางไปยังที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร…

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวตลาดท่าจีน – ตลาดเช้าเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ-หนองคาย-อุดรธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะเข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนที่ตลาดท่าจีน และเข้าเลือกชมเลือกซื้อสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

ก่อนออกเดินทางกลับยังด่านสากล สะพานมิตรภาพลาว-ไทย เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์ และถึงสะพานเลือกชมสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)
พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.หนองคาย พร้อมนำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน…ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

เริ่มหนองคาย

ผู้ใหญ่เดินทาง 2-3 ท่าน ท่านละ 8,600 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 5,400 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 6-7 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 8-10 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท

———————————————————————————————————-

เริ่มอุดรธานี

ผู้ใหญ่เดินทาง 2-3 ท่าน ท่านละ 9,800 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 6,000 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 6-7 ท่าน ท่านละ 4,900 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 8-10 ท่าน ท่านละ 4,300 บาท

———————————————————————————————————-

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านคิดราคาเต็ม

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบลดท่านละ 20% (พักกับผู้ใหญ่)

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบเพิ่มท่านละ 500 บาทหลังจากราคาลด 20% แล้ว (เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,100 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากหนองคาย หรือ อุดรธานี
4. ค่าที่พักโรงแรม 1 คืน (3 ดาว หรือ 4 ดาว)
5. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
6. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านแดน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. หมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์

 

หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
– ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast

 

ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)