ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน (TG)

 

tour-luang-prabang-world-heritage-town-3-days-tg.jpg

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ทัวร์มรดกโลก, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ 17,500 บาท
tour-date 10-12 กุมภาพันธ์ 2560, 10-12 มีนาคม 2560
21-23 เมษายน 2560
tour-inquery

inquiry

tour-code JLAG1-5BKK
tour-program

ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน (TG)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – ปากอู – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี – วัดใหม่สุวันนะพูมาราม – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูที่ 3-4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย(TG)
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา (-/-/D)

10.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูที่ 3-4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย(TG) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

12.25

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 576

14.00

ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญ รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

16.00

นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชม สิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง
จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ท่านที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง
แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดไนท์บาร์ซา เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้า มากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.30

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร…

หลังอาหาร เข้าที่พัก ณ โรงแรม … (3 ดาว หรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – ปากอู – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี (B/L/D)

05.30

ตื่นแต่เช้าร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
จากนั้นเที่ยวชม ตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมืองมากมายมาวางขาย

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ
จากนั้นออกเดินทางสู่ บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย
แล้วนำท่านลงเรือ ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ถึง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆบริเวณ
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร…

หลังอาหาร เข้าพัก ณ โรงแรม… (3 ดาว หรือเทียบเท่า) หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยววัดใหม่สุวันนะพูมาราม – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

7.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร ชม วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม
จากนั้นชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร…

หลังอาหารอำลาเมืองหลวงพระบางเดินทางไปสนามบิน

14.50

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 577

16.25

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:
- โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 17,500 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 15,100 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
4. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากกรุงเทพฯ
5. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ
6. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
7. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
9. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านด่าน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
11. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
12. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
2. ค่าข้าวเหนียวตักบาตร
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ — บาท

method-of-payment-northeast

เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)