ทัวร์มรดกโลก-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

tour-world-heritage-site-luang-prabang-3-days-2-nights-pg

TAG: ทัวร์มรดกโลก, ทัวร์หลวงพระบาง, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAAJ4-3BKK
tour-program

ทัวร์มรดกโลก-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์พลาซา – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวางซี – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – วัดเชียงทอง – บ้านมรดกโลก – บ้านผานม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ F แถว F01-19
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์พลาซา

07.00

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ F แถว F01-19 สายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและเช็คเอกสารการเดินทาง

09.15

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG941

11.15

ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้าน……. หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมบัวหลวง หรือเทียบเท่า

บ่าย

นำชมวัดใหม่สุวันพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

19.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน…. หลังอาหารช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวางซี – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม

05.30

ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

นำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นล่องเรือสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่ายได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้าน…….

บ่าย

ออกเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง แล้วชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัยเจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

18.30

รับประทานอาหารค่ำร้าน…… หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมบัวหลวง หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัดเชียงทอง – บ้านมรดกโลก – บ้านผานม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง ชมบ้านมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโก ได้อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษา จากนั้นไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

พักผ่อนอิสระ ได้เวลาสมควรอำลาเมืองหลวงพระบางเดินทางสู่สนามบิน

16.10

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG946

18.10

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

tour-condition

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
3. ค่าห้องพัก 2 คืน ที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ต้องเสียค่าเข้าชม
6. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระ ของผู้ซื้อ

 

method-of-payment-northeast

 

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. การันตี คณะทัวร์ครบ 10 ท่าน ออกเดินทางราคาเดิม แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ถ้าคณะทัวร์ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ ไปดูแลคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)