ทัวร์ลาวใต้-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง 5 วัน 2 คืน

tour-south-laos-li-phi-con-pa-peng-5-days-2-nights

TAG: ทัวร์ลาวใต้, ทัวร์่หลี่ผี, ทัวร์คอนพะเพ็ง, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAG7-5BKK
tour-program

ทัวร์ลาวใต้-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง 5 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – ปากเซ – ปราสาทวัดภู – ปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – หลี่ผี – น้ำตกตาดฝาน – ไร่ชา กาแฟ – อุทยานบาเจียง – น้ำตกผาส้วม – ช่องเม็ก – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / รถตู้ หรือ บัส
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ โค้งแฮปปี้แลนด์ (ปากทางเข้าหมู่บ้านสินธร)
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

17.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ

18.00

ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชานี (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)

ทัวร์วันที่ 2) ช่องเม็ก – ปากเซ – ปราสาทวัดภู

06.00

บริการอาหารเช้าที่ จ. อุบลราชธานี จากนั้นเดินทางจากอุบลราชธานี ไปยังด่านช่องเม็ก

09.30

ถึงด่านช่องเม็ก “เปิดประตูสู่เมืองลาวตอนใต้” ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเอกสารผ่านแดน

10.00

จากนั้นนำท่านข้ามสะพาน ลาว–ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ สู่ เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในเมืองปากเซ

13.00

เดินทางเพื่อไป ชม ปราสาทหินวัดภู ศาสน์สนาถานขอมโบราณ ชมแท่นบูชายันต์มนุษย์ ศิวลึงค์ธรรมชาติ ทั้งนี้การเดินทางต้องข้ามน้ำโขงด้วยแพรขนานยนต์ จากนั้น นั่งรถสองแถวต่อไปยังวัดภู

17.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมแสงอรุณ หรือ เทียบเท่า

17.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – หลี่ผี

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางย้อนกลับมาที่ท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นคณะจะได้นั่งเรือหางยาว ลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของ น้ำตกลี่ผี และบนเกาะดอนเราจะได้เห็นถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชม ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ ในสมัยของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสปกครองอินโดจีน
นำท่านเดินทาง สู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง

เที่ยง

รับประทานอานหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคอนพะเพ็ง (อาหารปลาสดๆจากแม่น้ำโขง)
พร้อมชมความงาม และ ความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง จนได้รับสมญานามว่า “ ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ” และ ชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่กลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกราก

17.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม…

พร้อม รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) น้ำตกตาดฝาน – ไร่ชา-กาแฟ – อุทยานบาเจียง – น้ำตกผาส้วม – ช่องเม็ก

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านชม น้ำตกตาดฟาน ชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้อนของ “ อุทยานแห่ง ชาติดงหัวสาว ” หลังจาที่เต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วเราจะนำคณะเดินทางย้อนกลับมายัง ก.ม ที่ 32 แวะ ดื่มชา-กาแฟ ท่ามกลางความสวยงามของ ไร่ชา-กาแฟ ของเมืองปากช่องที่ได้รับการย่องว่าเป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาคเนย์
สู่ เมืองบาเจียง เพื่อไปชม อุทยานน้ำตกผาส้วม ต้นตำนานวรรณกัมรักอมตะ “ นางมะโรง ท้าวบาเจียง ” โสกนาฏกรรมรักสามเส้า สาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียง ชมความงามของธารน้ำ และ ธรรมชาติที่เย็นสบายสมบูรณ์ 100% ชม หมู่บ้านชนเผ่า และ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนเผ่า

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางความร่มรื่น ของหมู่เมฆไม้ และ สายธาร น้ำตกกลับมายัง เมืองปากเซ เดินทางกลับไปยังด่านพรมแดน วังเต่า-ช่องเม็ก (พรมแดน ลาว-ไทย)

15.00

ถึง ด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดน ตม.ไทย-ลาว แล้ว นำท่านกลับอุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ ฝากทางบ้าน เช่น แหนม กระดูกหมู, หมูยอ เค็มสัปปะรด หรืออื่นๆ อีกมากมายที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบล

18.00

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเมืองอุบลฯจากนั้นเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

ถึง กทม.โดยสวัสดิ์ภาพ…พร้อมความประทับใจ ขอบคุณที่ใช้บริการ

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ — บาท พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ — บาท

กรุ๊ปส่วนตัว 8 – 9 ท่าน ออกเดินทางได้ตลอด (จองล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์)

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
8. หมวกท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ

 

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่านามันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนาเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อ จลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก การโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)