ทัวร์ล่องแพลาวเหนือ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน (เริ่มเชียงราย สิ้นสุดหนองคาย)

tour-float-raft-north-laos-luang-prabang-vang-vieng-vientiane-4-days

TAG: ทัวร์ล่องแพลาวเหนือ, ลาวทัวร์, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAG14-4CRI
tour-program

ทัวร์ล่องแพลาวเหนือ-เชียงของ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5 วัน (เริ่มเชียงราย)

โปรแกรมทัวร์เชียงของ – ล่องเรือ – ถ้ำติ่ง – หลวงพระบาง – ตลาดกลางคืน-ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวัง – พระธาตุภูสี – น้ำตกตาดกวางซี – เมืองโพนสะหวัน-ทุ่งไหหิน – แม่น้ำซอง – วังเวียง – ถ้ำจัง-วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว

tour-starting-transportation ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย / รถโค้ช,แพ
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ ตัวเมืองเชียงราย
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) เชียงของ – ล่องเรือ – ถ้ำติ่ง – หลวงพระบาง – ตลาดกลางคืน

5.30

พนักงานนิววิวทัวร์รับคณะ ณ โรงแรมภายในตัวเมืองเชียงราย

8.00

นำคณะเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำคณะทัวร์ล่องเรือ ชมทำธรรมชาติตามลำแม่น้ำโขงมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางใช้เวลาเดินทางประมาน 10 ชั่วโมง

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (1) บนเรือ

13.00

ก่อนเข้าหลวงพระบาง แวะเที่ยวชม ถ้ำติ่ง ซึ่งถ้ำติ่งนี้จะมีองค์พระพุทธรูปอยู่ประมาน 2,000 กว่าองค์ พระพุทธรูปที่อยู่ภายในถ้ำส่วนใหญ่จะได้มาจากชาวหลวงพระบาง นำมาประดิษฐ์สถานไว้ในวันสงกรานต์
จากนั้นพาท่านล่องเรือสู่หลวงพระบางใช้เวลาประมาน 90 นาที ถึงหลวงพระบาง (ในตัวเมืองหลวงพระบางต้องนั่งสามล้อ)

18.30

บริการอาหารค่ำ (2) ร้านอาหาร … ในตัวเมืองหลวงพระบาง
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืน ตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง

20.00

เข้าสู่ที่พักโรงแรมริเวอร์รอด หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวัง – พระธาตุภูสี – น้ำตกตาดกวางซี – เมืองโพนสะหวัน

05.00

พาคณะทัวร์ออกไป ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุกๆเช้าจะมี พระออกมาบิณฑบาตรประมาณ 300 กว่าองค์ เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่กระทำสืบทอดกันตลอดมา ทำบุญเสร็จพาท่านกลับเข้าโรงแรม

07.30

รับประทานอาหาร (3) ณ ร้านอาหาร …

08.30

จากนั้นนำคณะเข้าชม วัดวิชุน ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุด นั่นคือ พระธาตุหมากโม รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” และ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และเป็นศูนย์ศิลปกรรมของล้านช้างที่สำคัญสถาปัตยกรรมภายในวัดยังมี โรงเมี้ยนโกศ หรือ โรงเก็บราชรถ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จากนั้นพาท่านเข้า ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวัง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นำท่านนมัสการ “พระบาง” ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล และ ขึ้นนมัสการ พระธาตุภูสี เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ซึ่งตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขง และน้ำคาน ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวหลวงพระบางจะนิยมใช้คำพูดนี้กับคนที่มาเยือนเมืองหลวงพระบาง ทางขึ้นไปพระธาตุภูสีจะเป็นทางขึ้นภูเขา จะมีบันใดทั้งหมด 328 ขั้นและลงจากพระธาตุภูสี

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร …ในตัวเมืองหลวงพระบาง

13.00

พาท่านเดินทางต่ออีก 34 กิโลเมตร เพื่อไปยัง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามและขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง ที่นี่มีสภาพป่าที่ร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆเลาะข้างน้ำตกเพื่อไปชมน้ำตก ท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้นอกจากจะชมความงามของน้ำตกแล้ว ท่านยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด น้ำตกตาดกวางซีมีน้ำตลอดปี แต่ในฤดูร้อนน้ำจะน้อยกว่าช่วงหน้าฝน จากนั้นออกเดินทางสู่เชียงขวางตามเส้นทางธรรมชาติของเมืองหลวงพระบาง สู่เมืองโพนสะหวัน

18.00

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร … ในตัวเมืองโพนสะหวัน

พักโรงแรมวันชนะ หรือ เทียบเท่า เพื่อให้คณะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวทุ่งไหหิน – แม่น้ำซอง – วังเวียง – ถ้ำจัง

07.30

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งไหหิน ชมความมหัศจรรย์ของภาชนะที่มีรูปทรงคล้ายไห ทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมาย เป็นทุ่งที่เต็มไปด้วยไหซึ่งนักโบราณคดียังไม่สามารถสรุปได้ว่าไหที่มีรูปร่างใหญ่โตนี้ทำขึ้นเพื่อสิ่งใด ไหบางลูกมีขนาดใหญ่ 5 คนโอบ นับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็น จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ระหว่างทางท่านจะเห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของชาวลาวคือลาวเทิงลาวสูงที่อาศัยอยู่บนเขาสูง และอากาศที่เย็นสบายตาม เส้นทางธรรมชาติของเชียงขวาง

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (7) ที่ร้านพูเพียงฟ้า

13.00

เดินทางสู่เมือง วังเวียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งธรรมชาติและทัศนียภาพอันงดงามตระการตา ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาและมี แม่น้ำซอง ไหลผ่านตลอดปี นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” ตัวเมืองวังเวียงตั้งยู่ริมแม่น้ำซอง อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 160 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองวังเวียง พาท่านขึ้นเที่ยวชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำที่เกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากหินปูนภายในถ้ำ เป็นถ้ำหินย้อยที่มีรูปร่างแปลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ จากนั้นท่านสามารถเลือกที่จะล่องเรือชมน้ำแม่ซอง จะมีทั้งเรือแคนนู, เรือคายัก, และ เรือใหญ่พาท่านเที่ยว (ค่าเรือไม่ได้รวมในค่าทัวร์)

18.30

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร … ในตัวเมืองวังเวียง

พักโรงแรมทวีสุข หรือ เทียบเท่า เพื่อให้คณะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยววังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว

07.30

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30

เก็บสัมภาระจากเมืองวังเวียง เพื่อเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (10) ในนครหลวงเวียงจันทน์

13.00

เที่ยวชม นครหลวงเวียงจันทน์ ชมเมืองและสถานที่สำคัญของเมืองลาว พาท่านแวะ พระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเสียงเหนือของประตูชัย จากนั้นนำคณะเที่ยวชม ประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ จากนั้นเข้าคาราวะศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ วัดศรีเมือง ที่นี่เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชม หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ตั้งของพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันที่กรุงเทพฯ ถ้ามีเวลาเหลือท่านสามารถแวะซื้อของที่ระลึกจากลาวในร้านหัตถกรรม

จากนั้นเดินทางกลับสะพานมิตรภาพลาว-ไทยให้ท่านเข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีก่อน แล้วออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่


 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าธรรมเนียมเอกสาร
2. ค่าธรรมเนียมองค์การท่องเที่ยวลาว
3. ที่พัก 3 คืน นอน 2 ท่าน/ห้อง
4. อาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ไกด์ลาวนำเที่ยว
6. บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7. น้ำดื่มและผ้าเย็นบริการบนรถ 2 ขวด + ผ้าเย็น 2 ผืน/วัน/ท่าน
8. ประกันภัยอุบัติเหตุรถ ท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่องเรือชมแม่น้ำซอง

 

เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast

 

หมายเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)