ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ่ำติ่ง 3 วัน 2 คืน (PG)

p>tour-louang-pra-bang-put-rice-tham-ting-3-days-2-nights-pg

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์ตักบาตรข้าวเหนียว, ทัวร์ถ้ำติ่ง, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAAJ1-3BKK
tour-program

ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ่ำติ่ง 3 วัน 2 คืน (PG)

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ตลาดนัดสินค้าพื้นเมือง (Night Market) – เธควัฒนธรรม – City Tour – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดใหม่ – พระราชวัง – พระธาตุพูสี – วัดแสน – วัดเชียงทอง – บ้านผานม – วัดถ้ำติ่ง – ช้างไห้

tour-starting-transportation หนองคาย หรือ อุดรธานี / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ สุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG941
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยวบินสู่หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ตลาดนัดสินค้าพื้นเมือง (night market) – เธควัฒนธรรม

07.00

พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกในการ check in ที่สุวรรณภูมิ บินสู่หลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG941

11.15

ถึง สนามบิน หลวงพระบาง พาเข้าที่พัก โรงแรมวิชุน นำโชค

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (1)

บ่าย

พาเที่ยว น้ำตก ตาดกวางสี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (2 ) เดินชมตลาดนัดสินค้าพื้นเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เที่ยวเธค count down ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยว City Tour – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดใหม่ – พระราชวัง – พระธาตุพูสี – วัดแสน – วัดเชียงทอง – บ้านผานม

06.00

ตักบาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์สองร้อยกว่ารูป ตั้งแต่เช้าตรู่ จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (3) เริ่ม City Tour ดังนี้ ตลาดเช้า , วัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง เคยเป็นที่ประทับ ของพระสังฆราชลาว และเคยประดิษฐานพระบาง , ชม พระราชวังเก่าเจ้าศรีสว่างวงศ์ , ชม หอพระบาง เพื่อสักการะพระพุทธรูปทองคำคู่บ้านคู่เมืองลาวปางประทานอภัย ทั้งสองหัตถ์ หรือ ปางห้ามสมุทร , พาท่านเดินขึ้น ชม พระธาตุจอมพูสี หรือ ธาตุพูสี เปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง เป็นเนินเขาใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีบันได ประมาณ 328 ขั้น , ชม วัดแสน , และ วัดเชียงทอง วัดที่สวยงามที่สุด ชม พระม่าน พระพุทธรูปทองคำ  

เที่ยง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4 )

บ่าย

shopping ที่ บ้านผานม ศูนย์รวมหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เลี้ยงตัวไหม สาธิตวิธีการทอมือ , วัดวิชุน , พระธาตุหมากโม  16.00 พา เข้าที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (5) อิสระ shopping ที่ถนนคนเดิน หรือจะแอบไปเที่ยวเธค รอบสองก็ได้ค่ะ

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัด ถ้ำติ่ง – ช้างไห้ – กทม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ได้เวลาล่องเรือแม่น้ำโขง ไปเที่ยว ถ้ำติ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพเขียนสีโบราณบนผนัง แวะเที่ยว บ้าน ซางไห้ เป็นหมู่บ้านทำเหล้า มีหลายขนานให้ชิมฟรี ได้เวลาล่องเรือกกลับหลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน(7) อิสระพักผ่อน เดินเมืองตามอัธยาศัย พาส่งที่พัก

14.30

Check out รับที่พัก พาส่งสนามบิน check in บางกอกแอร์เวย์ PG94

16.10

บินกลับสู่ สุวรรณภูมิ ถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ถึง กทม

18.10

สิ้นสุดบริการทัวร์ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

tour-prices

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย ตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 200,000 บาท )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร
2. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
3. ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
5. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
6. ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง – มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน
– กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
method-of-payment-northeast

หมายเหตุ
นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดำเนินการทำวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทำวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)