ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก-เริ่มและสิ้นสุดเชียงใหม่ 3 วัน (QV)

tour-luang-prabang-world-heritage-start-and-finish-chiangmai-3-days-qv

TAG: ทัวร์ประเทศลาว, เริ่มและสิ้นสุดเชียงใหม่, ชมมรดกโลก, นมัสการพระธาตุพูสี, ล่องเรือแม่น้ำโขง

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAAJ8-3BKK
tour-program

ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก-เริ่มและสิ้นสุดเชียงใหม่ 3 วัน (QV)

โปรแกรมทัวร์เริ่มเชียงใหม่ – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์พลาซ่า – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – บ้านช่างไห – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม – วัดเชียงทอง – วัดแสน – วัดวิชุน – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – สิ้นสุดเชียงใหม่

tour-starting-transportation กรุงเทพฯ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : สนามบินเชียงใหม่ สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV645
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์พลาซ่า

13.00

พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและเช็คเอกสารการเดินทาง

15.00

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV645

16.00

ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านไปชมและสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง เมื่อมองจากยอดพระธาตุพูสี จะเห็นภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน…

หลังอาหารอิสระ หรือจะชมแสง-เสียง ยามราตรี พักโรงแรม BOUALUANG HOTEL / MUANGTHONG HOTEL / CHANTHAVINH RESORT หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – บ้านช่างไห – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม

05.30

ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม…

หลังอาหารชมวัดใหม่สุวันพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำล่างเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ได้เวลาสมควรกลับหลวงพระบาง

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้าน….

บ่าย

เดินทางไปน้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง แล้วไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม เลือกซื้ออิสระ

19.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน….หลังอาหารอิสระ พักโรงแรม BOUALUANG HOTEL / MUANGTHONG HOTEL / CHANTHAVINH RESORT หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) วัดเชียงทอง – วัดแสน – วัดวิชุน – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – เชียงใหม่

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

นำชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง แล้วนำชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม จากนั้นชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

11.30

รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมืองก๋วยเตี๋ยว(เฝ่อ) ก่อนอำลาหลวงพระบางเดินทางสู่สนามบิน

13.10

เหินฟ้ากลับเชียงใหม่ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV635

14.10

ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-prices

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
5. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
6. ค่ารถท่องเที่ยว
7. ค่าล่องเรือค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
9. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

เอกสารเดินทาง
พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน / มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์
• กรุณาสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

method-of-payment-northeast

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป (คืนเงินทั้งหมด)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน (เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์)
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน (เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์)

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)