ทัวร์เวียงจันทน์-บินไปหลวงพระบาง-บินกลับเวียงจันทน์ 3 วัน (LF)

tour-vientiane-aircraft-go-luang-prabang-aircraft-back-vientiane-3-days

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ไหว้พระนครเวียงจันทน์, บินเที่ยวหลวงพระบาง, ค้างคืนหลวงพระบาง, บินกลับเวียงจันทร์, เที่ยวเพลินๆแบบ 3 วัน

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery inquiry
tour-code LAAJ6-3BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์-บินไปหลวงพระบาง-บินกลับเวียงจันทน์ 3 วัน (LF)

โปรแกรมเวียงจันทน์ – วัดพระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – บ้านผานมน้ำตกตาดกวางซี – วัดเชียงทอง – บ้านมรดกโลก – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – วัดใหม่สุวันพูมาราม – พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพฯ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6-7 แถว K เคาน์เตอร์ K1-4 สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์(LF)
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – วัดพระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา

07.30

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว เคาน์เตอร์ G05-12 สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์ (LF) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ

10.10

เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์ โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINESเที่ยวบินที่ LF 066

11.10

ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่าน…

รับประทานอาหารกลางวันร้านขอบใจเด้อหรือร้าน…

บ่าย

นำท่านสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต

15.30

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เที่ยวบินที่ LF 071

16.00

ถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางเข้าตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นสักการะพระธาตุ ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นเดินชมตลาดไนท์ (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.00

รับประทานอาหารค่ำร้านไชมีผล

หลังอาหารเข้าที่ พักโรงแรมซันเว / โรงแรมช้างคำ / โรงแรมวังไผ่คำ / โรงแรมบัวหลวง หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – บ้านผานมน้ำตกตาดกวางซี

05.30

ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

นำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นล่องเรือสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้านมะนีวัน ปากอู

บ่าย

เดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง

18.30

รับประทานอาหารค่ำร้าน….

หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมซันเว / โรงแรมวังไผ่คำ / โรงแรมบัวหลวง / โรงแรมช้างคำ หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) วัดเชียงทอง – บ้านมรดกโลก – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – วัดใหม่สุวันพูมาราม – พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

ชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง ชมบ้านมรดกโลก ที่องค์การยูเนสโก ได้อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง แล้วชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้านปากห้วยมีไช

บ่าย

ชมวัดใหม่สุวันพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

16.00

อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบางเดินทางสู่สนามบิน

17.15

เหินฟ้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เที่ยวบินที่ LF 072

17.45

ถึงสนามบินวัดไต นำท่านเช็คอิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วขึ้นเครื่องต่อ

18.45

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เครื่อง BOING 737-400 เที่ยวบินที่ LF 068

19.45

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์3วัน(LF)***

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ — บาท พักห้องละ 2 ท่าน


เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ — บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)


ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ — บาท


สำหรับกรุ๊ป 16-20 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
6-8 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางได้

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

2. ค่าภาษีสนามบิน

3. ค่าที่พัก 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)

4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่

5. ค่าอาหารตามระบุในรายการ

6. ค่ารถท่องเที่ยว

7. ค่าล่องเรือน้ำโขง

8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

9. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

10. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

2. ค่าข้าวเหนียวตักบาตร

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

เอกสารเดินทาง

 

พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
สำรองที่นั่ง

- มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

method-of-payment-northeast
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)