ทัวร์เวียงจันทน์–วังเวียง–หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-tung-hai-hin-5-day

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ลาวทัวร์, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์ทุ่งไหหิน, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (เช็คใต้รายละเอียดโปรแกรม)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAG12-5NKI
tour-code

ทัวร์เวียงจันทน์–วังเวียง-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

โปรแกรมทัวร์อุดรธานี-หนองคาย-ด่านมิตรภาพ – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – เสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์ – หอพระแก้ว – วังเวียง – แม่น้ำซอง – ถ้ำจัง – เมืองโพนสะหวัน – ทุ่งไหหิน – หลวงพระบาง – น้ำตกกวางซี – ตลาดกลางคืน – ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านซ่างไห – บ้านผานม – ถ้ำติ่ง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวัง – พระบาง – พระธาตุภูสี – ถนนคนเดิน – นครหลวงเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ-หนองคาย-อุดรธานี

tour-starting-transportation หนองคาย หรือ อุดรธานี / รถตู้
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ ตัวเมืองหนองคาย หรือ ตัวเมืองอุดรธานี
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) อุดรธานี-หนองคาย-ด่านมิตรภาพ – ท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – เสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์ – หอพระแก้ว – วังเวียง – แม่น้ำซอง – ถ้ำจัง

เช้า

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก…

พนักงานนำเที่ยวรอรับคณะที่จุดนัดหมายหลังเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำคณะทัวร์เดินทางเที่ยวชมนครหลวงเวียงจันทน์ ชมเมืองและสถานที่สำคัญของเมืองลาว พาท่านแวะพระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย จากนั้นนำคณะเที่ยวชมประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ จากนั้นเข้ากราบไหว้ศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่วัดศรีเมือง เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชมหอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมานครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไปยังกรุงเทพฯ องค์ปัจจุบันที่กรุงเทพฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

เดินทางสู่เมืองวังเวียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ ทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันไดและหมู่บ้านพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขา และมีแม่น้ำซองไหลผ่านตลอดปี นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ๋ยหลินเมืองลาว” ตัวเมืองวังเวียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ แม่น้ำซองห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาน 160 กิโลเมตร ถึงเมืองวังเวียงพาท่านขึ้นเที่ยวชมถ้ำจัง เป็นถ้ำที่เกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากเขาหินปูน ภายในถ้ำเป็นถ้ำหินย้อยที่มีรูปร่างแปลก พักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ จากนั้นท่านสามารถเลือกที่จะล่องเรือชมแม่น้ำซอง จะมีทั้งเรือแคนนู, เรือคายัก และ เรือใหญ่พาเที่ยว (ค่าเรือไม่ได้รวมในค่าทัวร์)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านในตัวเมืองวังเวียง พร้อมกับเข้าที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเมืองโพนสะหวัน -ทุ่งไหหิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เมืองแห่งทุ่งไหหิน ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของชาวลาว คือ ชาวลาวเทีง ลาวสูงที่อาศัยยู่บนเขาสูง และอากาศที่เย็นสบายตามเส้นทางธรรมชาติของเมืองวังเวียงสู่เชียงขวาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารพูเพียงฟ้า

บ่าย

ประมาณ 17.00 น. ถึงเมืองโพนสะหวัน ที่เป็นเมืองเล็กๆแต่สวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทุ่งไหหิน ชมความมหัศจรรย์ของภาชนะที่มีรูปทรงคล้ายไหทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมาย เป็นทุ่งที่เต็มไปด้วยไห ซึ่งนักโบราณคดียังไม้สามารถสรุปได้ว่าไหที่มีรูปร่างใหญ่โตนี้ทำขื่นเพื่อสิ่งใด บางลูกมีขนาดใหญ่ขนาด 5 คนโอบ นับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองโพนสะหวัน

จากนั้นกลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวหลวงพระบาง – น้ำตกกวางซี – ตลาดกลางคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางธรรมชาติของเมืองโพนสะหวัน สู่เมืองหลวงพระบาง

เทึ่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

บ่าย

เดินทางต่ออีก 34 กิโลเมตร เพื่อไปยังน้ำตกกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม และขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง มีสภาพป่าที่ร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆเลาะข้างน้ำตกเพื่อไปชมน้ำตก สามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังสามารถหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด น้ำตกกวางชีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อนน้ำจะค่อนข้างน้อยกว่าช่วงฤดูฝน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

นำท่านเที่ยวชมตลาดกลางคืน ตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นกลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านซ่างไห – บ้านผานม – ถ้ำติ่ง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวัง – พระบาง – พระธาตุภูสี – ถนนคนเดิน

05.00

พาคณะทัวร์ออกไปทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุกเช้าจะมีพระออกมาบิณฑบาตประมาน 300 กว่าองค์ เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัตรสืบทอดกันตลอดมา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางไปสู่บ้านซ่างไห ระหว่างทางพาคณะแวะไปช็อบปิ้งที่บ้านผานม ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง ถึงบ้านซ่างไห ให้เวลาท่านชมวิธีการต้มเหล้า เพราะว่าบ้านซ่างไหเป็นบ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว แทบทุกหลังคาเรือนนอกจากจะมีเหล้าต้มแล้ว ยังมีการทอผ้า และของที่ระลึกวางจำหน่ายไว้ด้วย

ได้เวลาอันสมควร พาคณะลงเรือไปถ้ำติ่ง เดินทางประมาน 40 นาที ซึ่งถ้ำติ่งนี้จะมีอยู่สองถ้ำด้วยกันคือ ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง เฉพาะถ้ำติ่งล่างจะมีพระพุทธรูปอยู่ประมาน 2,000 กว่าองค์ ซึ่งพระพุทธรูปที่อยู่ภายในถ้ำส่วนใหญ่ จะได้มาจากชาวหลวงพระบาง นำมาประดิฐสถานไว้ในวันสงกรานต์ขากลับจากถ้ำติ่งพาท่านล่องเรือสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาประมาน 90 นาทีถึงหลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

เข้าชมวัดวิชุนราช ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุด นั่นคือพระธาตุหมากโม รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” และวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขื้น และเป็นศูนย์ศิลปกรรมของล้านช้างที่สำคัญ สถาปัตยกรรมภายในวัดยังมีโรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

จากนั้นพาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวัง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นำท่านนมัสการ “พระบาง” ชึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล และขึ้นนมัสการพระธาตุภูสี เป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งยู่ระหว่างลำน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งผู้เถ้าผู้แก่ทางหลวงพระบางจะนิยมใช้คำพูดนี้กับคนที่มาเยือนว่า ถ้าหากใครมาถึงเมืองหลวงพระบางแล้วไม้ได้ขึ้นนมัสการพระธาตุภูสี ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง เพราะทางขึ้นไปพระธาตุภูสีจะเป็นทางขึ้นภูเขาจะมีบันใดทังหมด 328 ขั้น ลงจากพระธาตุภูสี

นำท่านเที่ยวชมถนนคนเดิน ให้ท่านชอปปี้ง และชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรีกันตามสบาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (11) ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมือง

จากนั้นกลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ-หนองคาย-อุดรธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (12) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางออกจากเมืองหลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งระหว่างทางผ่านหุบเขา ท่านจะสามารถเห็นป่าไม้ที่เขียวงามของธรรมชาติในยามเช้า พร้อมด้วยไร่ข้าวโพดของชาวม้งตลอดระยะการเดินทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (13) ณ ร้านอาหาร… ที่เมืองวังเวียง

จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงสะพานเลือกชมสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)

พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.หนองคาย พร้อมนำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน…ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

เริ่มหนองคาย

ผู้ใหญ่เดินทาง 2-3 ท่าน ท่านละ 24,600 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 14,800 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 6-7 ท่าน ท่านละ 12,700 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 8-10 ท่าน ท่านละ 11,400 บาท

———————————————————————————————————-

เริ่มอุดรธานี

ผู้ใหญ่เดินทาง 2-3 ท่าน ท่านละ 25,000 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 16,300 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 6-7 ท่าน ท่านละ 13,200 บาท

ผู้ใหญ่เดินทาง 8-10 ท่าน ท่านละ 11,800 บาท

———————————————————————————————————-

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านคิดราคาเต็ม

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบลดท่านละ 20% (พักกับผู้ใหญ่)

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบเพิ่มท่านละ 500 บาทหลังจากราคาลด 20% แล้ว (เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,400 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 13 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 10 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากหนองคาย หรือ อุดรธานี
4. ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน (3 ดาว)
5. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
6. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านแดน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. หมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่องเรือชมแม่น้ำซอง

 

หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast

 

ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)