ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-บินกลับเวียงจันทน์ 4 วัน (LF)

p>tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-aircraft-back-vientiane-4-days

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, เที่ยวเวียงจันทน์, ไหว้พระวังเวียง, ชมมรดกโลกหลวงพระบาง, บินกลับเวียงจันทน์, ทัวร์ 4 วัน

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery inquiry
tour-code LAAJ7-4BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-บินกลับเวียงจันทน์ 4 วัน (LF)

โปรแกรมเวียงจันทน์ – วังเวียง – ถ้ำจัง – ถนนคนเดิน – วังเวียง – ผาตั้ง – เมืองกาสี – เมืองพูคูน – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี – วัดพระบาทใต้ – วัดใหม่สุวันพูมาราม – พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) – วัดวิชุนราช – พระธาตุ หมากโม – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพฯ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6-7 แถว K เคาน์เตอร์ K1-4 สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์ (LF)
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – วังเวียง – ถ้ำจัง – ถนนคนเดิน

07.30

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6-7 แถว K เคาน์เตอร์ K1-4 สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์(LF) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ

10.10

เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์ โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เครื่อง BOING 737-400 เที่ยวบินที่ LF 066

11.10

ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่าน…

รับประทานอาหารกลางวันร้าน….

บ่าย

สักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน แล้วชมชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ชมวัดสีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

16.00

ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง บรรยากาศของธรรมชาติยามเย็นที่ริมน้ำซองขณะที่แสงสีทองสุดท้ายของพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ทาบทอทิวเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งเป็นภาพที่งดยิ่ง วังเวียงได้ฉายาว่า“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

19.30

ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารค่ำที่ร้าน…..

หลังอาหารนำชมวิถีชีวิตเมืองวังเวียงที่ถนนคนเดิน

จากนั้นเข้าที่พักโรงแรมสะหวันวังเวียง / โรงแรมพูอ่างคำเรซิเด้นท์ / ถาวรสุกรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

ทัวร์วันที่ 2) ถ้ำจัง – วังเวียง – ผาตั้ง – เมืองกาสี – เมืองพูคูน – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา

06.30

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

07.30

นำชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่างชัดเชน เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

09.00

อำลาเมืองวังเวียงเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง (230 กม.) ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปเทือกเขาสวยงาม รถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้า ศาลาภูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์

11.30

รับประทานอาหารกลางวันร้านพูคูนเพียงฟ้า…

ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา หลังอาหารเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่านเมืองพูคูน บ้านกิ่วกะจำ บนยอดภูเบี้ย ซึ่งสูงจากระดับ น้ำทะเลประมาณ 2,300 เมตร หยุดพักเข้าห้องน้ำ จากนั้นเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง

16.00

ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นสักการะพระธาตุ ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นเดินชมตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.00

รับประทานอาหารค่ำที่ร้าน…

หลังอาหารอิสระ หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมวังไผ่คำ / โรงแรมบัวหลวง / โรงแรมคำเพ็ด หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี – วัดพระบาทใต้

05.30

ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้าน….

บ่าย

ออกเดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ แล้วนำท่านไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่วัดพระบาทใต้ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ที่สลับซับซ้อนสวยงาม ที่แสงสะท้อนสาดส่องลงที่แม่น้ำโขง เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

19.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน…..

หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย

พักโรงแรมวังไผ่คำ / โรงแรมบัวหลวง / โรงแรมคำเพ็ด หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) วัดใหม่สุวันพูมาราม – พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) – วัดวิชุนราช – พระธาตุ หมากโม – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00

ชมวัดใหม่สุวันพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับนั้น

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้าน……

บ่าย

ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน ได้เวลาสมควรอำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่สนามิน

17.15

เหินฟ้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เครื่อง BOING 737-400 เที่ยวบินที่ LF 072

17.45

ถึงสนามบินวัดไต นำท่านเช็คอิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

18.45

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เครื่อง BOING 737-400 เที่ยวบินที่ LF 068

19.45

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์4วัน(LF)***

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ — บาท พักห้องละ 2 ท่าน


เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ — บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)


ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ — บาท


สำหรับกรุ๊ป 16-20 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
6-8 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางได้

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน

2. ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)

3. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่

4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ

5. ค่ารถท่องเที่ยว

6. ค่าล่องเรือน้ำโขง

7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

8. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท

9. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

2. ค่าข้าวเหนียวตักบาตร

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ

6. เอกสารต่างด้าว

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

8. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล

9. และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

เอกสารเดินทาง

 

พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
สำรองที่นั่ง

- มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงิน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

method-of-payment-northeast
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

ยกเลิกทัวร์

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)