ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน (PG)

tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-vientiane-4-days-pg

TAG: ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์ลาวเหนือ, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง

tour-information

tour-price กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAAJ12-4BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน (PG)

โปรแกรมกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีสะเกด – วังเวียง – วังเวียง – หลวงพระบาง – พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดใหม่สุวันพูมาราม – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – บ้านซางไห – ล่องเรือน้ำ – โขง – ถ้ำติ่ง – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงซี – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – สนามบินวัดไต – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพฯ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ F
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีสะเกด – วังเวียง

07.30

พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และตรวจเช็ค สัมภาระ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.45

ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 943

11.00

ถึงสนามบินวัตไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำคณะเดินทางไปสักการะวัดพระธาตุหลวงเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาวเป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาวสูงถึง 45 เมตร ทุกๆปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง
ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศส

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร.…

บ่าย

นำชมหอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณ วัตถุล้ำค่าของลาว
จากนั้นนำท่านชมวัดสีสะเกด วัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว มีวิหารใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าแก่การเก็บอนุรักษ์ ที่เด่นของวัดนี้ คือ หอไตร หรือ หอธรรม ที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะ สกุลช่างล้านช้างเป็นพุทธสถาปัตยกรรมที่งดงามมากของนครเวียงจันทน์

16.00

ออกเดินทางไปเมืองวังเวียง (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.) เมืองที่มีธรรมชาติงดงามล้อมรอบด้วยขุนเขาอากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้าง สะอาดใส สลับกับเนินแนวเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

18.00

ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหารที่ร้านอาหารในตัวเมืองวังเวียง
หลังอาหาร นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมสะหว้นวังเวียง หรือเทียบเท่า ชมบรรยากาศอันสดชื่นของกุ้ยหลินแห่งลาว หรือเดินเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2)วังเวียง – หลวงพระบาง – พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา

05.00

คณะเก็บสัมภาระอำลาเมืองวังเวียง เดินทางขึ้นเหนือของลาวสู่ เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 230 กม.)เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้าง ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ชมวิถีชาวลาวสูง การทำมาหากินบนที่สูง การทำไร่นาแบบขั้นบันได เส้นทางสายนี้จัด เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะภูเขา ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
ระหว่างทางแวะ รับประทานอาหารเช้า(3)ณ ร้านภูคูนเพียงฟ้าหลังอาหารเช้า คณะเดินทางต่อ

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง(4) ณ ภัตตาคารเมืองหลวงพระบาง
หลังอาหารชม พิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปีค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมชม สิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง
แล้วนำท่านนมัสการ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงถึง 150 เมตร ใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันได 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสี ตลอดทางที่ขึ้นนั้น ท่านจะไม่ผิดหวังเพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วย ดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพาโนรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า “บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมล้านช้าง”
จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดไนท์ (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง
หลังอาหารพักผ่อนอิสระ
พัก ณ โรงแรมบัวหลวง / โรงแรมวังไผ่คำ / โรงแรมคำเพ็ด หรือเทียบเท่า…ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดใหม่สุวันพูมาราม – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – บ้านซางไห – ล่องเรือน้ำ – โขง – ถ้ำติ่ง – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงซี

05.00

พาคณะทัวร์ออกไปทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียว ซึ่งทุกเช้าจะมีพระออกมาบิณฑบาตประมาน 300 กว่าองค์ เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัตรสืบทอดกันตลอดมา จากนั้นเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมืองมากมาย มาวางขาย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารชม วัดใหม่สุวันพูมาราม(MaiSuwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

09.00

ชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน
จากนั้นเดินทางสู่ บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วนำท่านลงเรือ ล่องน้ำโขง สู่ ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึง ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง(7) ณ ร้านอาหารที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

บ่าย

ออกเดินทางไป บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึง น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

18.00

รับประทานอาหารค่ำ(8) ณ ร้านอาหารที่ร้านอาหารในตัวเมือง
จากนั้นกลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อน หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – สนามบินวัดไต – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางออกจากเมืองหลวงพระบาง

07.40

ออกเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ โดย สายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 112

08.35

เดินทางถึง สนามบินวัตไต นครเวียงจันทน์ ให้ท่านพักผ่อนที่สนามบิน เพื่อต่อเครื่องกลับ

11.40

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 944

12.55

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯและภาษีสนามบิน
2. 3 คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ ระบุ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
3. ค่าข้าวเหนียวตักบาตร
4. ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
5. ธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสาร
6. ต่างด้าวภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. อื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 

เอกสารเดินทาง
พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงิน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

method-of-payment-northeast

 

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 

ยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 

 

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)