ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (DD)

tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-4-days-3-nights-dd

TAG: ทัวร์ลาว, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery inquiry
tour-code LAAJ2-4BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (DD)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง – หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ล่องแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงสี – เขาพูสี – ตลาดค่ำ – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวง – วังเวียงวังวียง – เวียงจันทน์ – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – ด่านเวียงจันทน์ – อุดรธานี – กรุงเทพ

tour-starting-transportation กรุงเทพ หรือ อุดรธานี / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ-อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

04.00

 

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน

06.00

 

ออกเดินทางสู่ จ. อุดรธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200

07.05

 

เดินทางถึง สนามบิน จ. อุดรธานี รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมือง

เช้า

ถึงหนองคายผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม.) วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามอากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยงของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

หลังรับประทานอาหารเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

พักที่ โรงแรม วังทอง หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวหลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก

นำชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อพระธาตุนี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป หลังจากนั้นนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขงประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาล พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันขึ้นปีใหม่ลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตอีกด้วย

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

 

นำท่านล่องเรือสู่ บ้านซ่างไห หมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  มีอาชีพในการหมักเหล้า, สาโทและเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ , กระเบื้องเคลือบเก่า  จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด

พักที่ โรงแรม วังทอง หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3)ท่องเที่ยวตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวง-วังเวียง

05.00

 

เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า(6) ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง

พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังรับประทานอาหารเดินทางสู่ วังเวียง ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ ถาวรสุข รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4)ท่องเที่ยววังวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ด่านเวียงจันทน์-อุดรธานี-กรุงเทพ

เช้า

 

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่เวียงจันทน์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศ สปป.ลาว เมืองหลวงแห่งนี้ ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศเงียบสงบ  นำท่านชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญของเมืองหลวงเวียงจันทน์ เริ่มด้วยไปชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว

จากนั้นนำท่านชม วัดศรีเมือง ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 นำท่านไปสักการะ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตรทุก ๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง นำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

18.35

 

เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9217

19.35

 

กลับถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ — บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ — บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ — บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ — บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ — บาท

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ

2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

3. ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ

4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ

6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทยตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 200,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร

2. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์

3. ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

4. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น

5. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถาม)

6. ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดำเนินการทำวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทำวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน

การจอง

มัดจำท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

method-of-payment-northeast
การยกเลิก

 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)