ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน

tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang

TAG: ทัวร์ลาว, ลาวทัวร์, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง, หลวงพระบางทัวร์, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-code LAGJ11-6BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – หนองคาย – หนองคาย – เวียงจันทน์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – องค์พระธาตุหลวง – วังเวียง – วังเวียง – หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ทำบุญตักบาตร – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงเก่า – ชมขบวนแห่นางสังขาร(นางสงกรานต์) – น้ำตกตาดกวงสี – ถ้ำติ่ง – หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / รถตู้
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย

18.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย(บริการอาหารกล่องบนรถ(1)) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวหนองคาย – เวียงจันทน์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – องค์พระธาตุหลวง – วังเวียง

06.00

ถึง จ.หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจ ส่วนตัว พร้อม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00

จากนั้นเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย – ลาว จ.หนองคายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย – ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 13 ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง,จนถึงเมืองหลวง พระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองวังเวียง

บ่าย

นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

เย็น

ถึงหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมชนะแก้ว

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร…
หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น

ได้เวลาสมควร นำท่านกลับสู่ที่พัก ชนะแก้ว หรือ วังสวัส หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – พระราชวังหลวง – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง เจ้ามหาชีวิตของลาว ตั้งอยู่กลางเมืองริมแม่น้ำโขง นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านสู่ ปากอู ชม ถ้ำติ่ง ถ้ำธรรมชาติอยู่ในภูเขาริมแม่น้ำโขง ประวัติศาสตร์ของลาวถ้ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแทน เทวดา เมื่อถึงสมัยพระเจ้าโพธิสาราช ค.ศ. 1527 มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มีคำสั่งให้ประชาชน เลิกความเชื่อถือผีภายในถ้ำติ่งพบพระพุทธรูปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จำนวนกว่า 3,000 องค์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้มีบางส่วนทำจากทองหรือหิน แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านซ่างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านช่างไหยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

เข้าชม พระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว
ชม วัดวิชุนราช ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างคือ พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ซึ่งนางพันตีนเชียงพระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514 เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” เพราะมีรูปคล้ายแตงโม
หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ คู่เมืองหลวงพระบางสร้างสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560 ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนครเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของล้านช้างวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ์) หอไหว้, หอกลอง และโรงเก็บโกศ ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962 ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บน ราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์
นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง

18.00

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร….
หลังอาหารกลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4 ทำบุญตักบาตร – ตลาดเช้า – น้ำตกตาดกวงสี- วังเวียง

05.00

ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง)และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกตาดกวางสี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรี่นเขียวชอุ่มรอบ ๆ บริเวณน้ำตก

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” แวะที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว

บ่าย

นำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” แวะ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว

เย็น

เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก ณ โรงแรมทวีสุข
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชิญท่านท่องทัศนาราตรี เมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5 ท่องเที่ยววังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – กรุงเทพฯ

06.00

สบายดียามเช้า สดใสรับวันใหม่

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เวียงจันทน์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า 200 ปี เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นแวะแหกตาสามัคคี (ถ่ายรูปหมู่) ที่ องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษี

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร…
อำลาเมืองลาว ผ่านแม่น้ำโขงเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ

ทัวร์วันที่ 6 กรุงเทพมหานคร

06.00

โดยสวัสดิภาพด้วยความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

tour-prices

สำหรับกรุ๊ป 35-40 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)

ผู้ใหญ่ ท่านละ — บาท พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ — บาท

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ไป-กลับ
2. ค่าอำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว ไป-กลับ
2. ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ ระบุ
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามในรายการ
5. ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น
8. ค่าประกันเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
3. ค่าข้าวเหนียวตักบาตร
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
5. ค่าธรรม เนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
มัดจำการเดินทางท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 4,000 บาท

method-of-payment-northeast

เอกสารที่ต้องใช้
–พาสปอร์ตมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ:
- โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)