ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 6 วัน (เริ่มกรุงเทพฯ)

tour-vientiane-vang-vieng-Luang-prabang-world-heritage-town-6-days.jpg

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, เที่ยวเมืองลาว, ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ — บาท
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code JLAG15-6BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์–วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – หนองคาย – หนองคาย – ด่านมิตรภาพ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว – วังเวียง – แม่น้ำซอง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – น้ำตกกวางสี – ตลาดกลางคืน – ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – บ้านผานม – บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวัง – พระบาง – พระธาตุภูสี – ถนนคนเดิน – นครหลวงเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย – กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพฯ / รถบัส
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รถขนส่งนครชัยแอร์ ชานชาลาที่ 15
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – หนองคาย

19.30

พร้อมกัน ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รถขนส่งนครชัยแอร์ ชานชาลาที่ 15 โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก…

20.30

นำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่สถานีขนส่ง จ.หนองคาย โดย รถบัสปรับอากาศ

รับประทานอาหารเย็นแบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) หนองคาย – ด่านมิตรภาพ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว – วังเวียง – แม่น้ำซอง – ถ้ำจัง

05.00

ถึง จ. หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภารกิจ ส่วนตัว พร้อม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม

06.00

เดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย – ลาว จ.หนองคาย เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย – ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ชมเมืองและสถานที่สำคัญของเมืองลาว พาท่านแวะ พระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย
จากนั้นนำคณะเที่ยวชม ประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ จากนั้นเข้าสักการะ ศาลหลักเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ ที่ วัดศรีเมือง เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชม หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมานครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกรับไปยังกรุงเทพฯ องค์ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ ทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขา และมีแม่น้ำซองไหลผ่านตลอดปีนักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ๋ยหลินเมืองลาว” ตัวเมืองวังเวียง ตั้งยู่ริมแม่น้ำซอง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาน 160 กิโลเมตร
เดินทางถึงเมืองวังเวียง พาท่านขึ้นเที่ยวชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำที่เกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากเขาหินปูน ภายในถ้ำเป็นถ้ำหินย้อยที่มีรูปร่างแปลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ จากนั้นท่านสามารถเลือกที่จะล่องเรือชมน้ำแม่ซอง จะมีทั้งเรือแคนนู, เรือคายัก และ เรือใหญ่พาเที่ยว (ค่าเรือไม่ได้รวมในค่าทัวร์)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านในตัวเมืองวังเวียง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม… พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวหลวงพระบาง – น้ำตกกวางสี – ตลาดกลางคืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางธรรมชาติของเมืองวังเวียงสู่ เมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

เที่ยง

ถึงหลวงพระบาง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารพูเพียงฟ้า

หลังอาหาร นำท่านชม น้ำตกกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีสภาพป่าไม้ร่มรื่น มีสะพานและ เส้นทางเดินชมรอบๆเลาะข้างๆเพื่อไปชมน้ำตก ท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่ เป็นของใช้หลายชนิด น้ำตกกวางซีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อน น้ำค่อนข้างจะน้อยกว่าช่วงฤดูฝน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม… จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืน ซึ่งเป็นตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง สมควรแก่เวลากลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – บ้านผานม – บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวัง – พระบาง – พระธาตุภูสี – ถนนคนเดิน

05.00

พาคณะทัวร์ออกไป ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางจะออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินแถวมาบิณฑบาต 300 กว่ารูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่ได้หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
จากนั้นนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางไปสู่บ้านซ่างไห ระหว่างทางพาคณะแวะไปช็อบปิ้งบ้านผานม ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง

<

ถึงบ้านซ่างไห ให้เวลาท่านชมวิธีการต้มเหล้า เพราะว่าบ้านซ่างไหเป็นบ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว แทบทุกหลังคาเรือนนอกจากจะมีเหล้าต้มแล้ว ยังมีการทอผ้า และของที่ระลึกวางจำหน่ายไว้ด้วยได้เวลาอันสมควร

พาคณะลงเรือไป ถ้ำติ่ง เดินทางประมาน 40 นาที ซึ่งถ้ำติ่งนี้จะมีอยู่สองถ้ำด้วยกันคือ ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง เฉพาะถ้ำติ่งล่างจะมีพระพุทธรูปอยู่ประมาน 2,000 กว่าองค์ ซึ่งพระพุทธรูปที่อยู่ภายในถ้ำส่วนใหญ่ จะได้มาจากชาวหลวงพระบาง นำมาประดิฐสถานไว้ในวันสงกรานต์ขากลับจากถ้ำติ่งพาท่านล่องเรือสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาประมาน 90 นาทีถึงหลวงพระบาง

เทึ่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

เข้าชม วัดวิชุนราช ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุด นั่นคือพระธาตุหมากโม รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” และ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขื้น และเป็นศูนย์ศิลปกรรมของล้านช้างที่สำคัญ สถาปัตยกรรมภายในวัดยังมีโรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

จากนั้นพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นำท่านนมัสการ “พระบาง” ชึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล และขึ้นนมัสการ พระธาตุภูสี เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งยู่ระหว่างลำน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งผู้เถ้าผู้แก่ทางหลวงพระบางจะนิยมใช้คำพูดนี้กับคนที่มาเยือนว่า ถ้าหากใครมาถึงเมืองหลวงพระบางแล้วไม้ได้ขึ้นนมัสการพระธาตุภูสีถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง เพราะทางขึ้นไปพระธาตุภูสีจะเป็นทางขึ้นภูเขาจะมีบันใดทังหมด 328 ขั้น ลงจากพระธาตุภูสี

นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดิน ให้ท่านชอปปี้ง และชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรีกันตามสบาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมือง

จากนั้นกลับเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์ – ตลาดปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ-หนองคาย-อุดรธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางออกจากเมืองหลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งระหว่างทางผ่านหุบเขา ท่านจะสามารถเห็นป่าไม้ที่เขียวงามของธรรมชาติในยามเช้า พร้อมด้วยไร่ข้าวโพดของชาวม้งตลอดระยะการเดินทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร… ที่เมืองวังเวียง

จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงสะพานเลือกชมสินค้าที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)

พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.หนองคาย พร้อมนำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน…ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

20.30

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นแบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ

ทัวร์วันที่ 6) นครหลวงเวียงจันทน์ – ร้านค้าปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย – กรุงเทพฯ

05.00

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…ขอบคุณที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ — บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านคิดราคาเต็ม

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบลดท่านละ 20% (พักกับผู้ใหญ่)

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบเพิ่มท่านละ 500 บาทหลังจากราคาลด 20% แล้ว (เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ — บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหารว่าง
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากกรุงเทพฯ
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (3 ดาว)
5. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
6. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านแดน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. หมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่องเรือชมแม่น้ำซอง

 

เอกสารเดินทาง
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast

 

หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)