ทัวร์เวียงจันทน์ 1 วัน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

tour-vientiane-1-day

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ทัวร์ 1 วัน, ลาวทัวร์, ทัวร์เวียงจันทน์, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (เช็คใต้รายละเอียดโปรแกรม)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAG8-1NKI
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์ 1 วัน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

โปรแกรมทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – ด่านมิตรภาพ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว – ตลาดปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย – อุดรธานี

tour-starting-transportation หนองคาย หรือ อุดรธานี / รถตู้
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ ตัวเมืองหนองคาย หรือ ตัวเมืองอุดรธานี
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันเดียว) อุดรธานี-หนองคาย-ด่านมิตรภาพ – ท่องเที่ยวพระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศาลหลักเมือง – วัดศรีเมือง – หอพระแก้ว – ตลาดปลอดภาษี – ด่านมิตรภาพ-หนองคาย-อุดรธานี

เช้า

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก…

นำท่าน ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว

เดินทางเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ พาท่านแวะพระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย

จากนั้นนำคณะเที่ยวชมประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

เข้าเคารพศาลหลักเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์

จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชมหอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมานครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกรับไปยังกรุงเทพฯ องค์ปัจจุบันประดิษฐานกรุงเทพฯ

ก่อนออกเดินทางกลับยังด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว-ไทย เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์ และถึงสะพานเลือกชมสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free)

พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.หนองคาย พร้อมนำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน…ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

เริ่มหนองคาย

รถเก๋ง 2-3 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท


รถตู้ VIP 4-5 ท่าน ท่านละ 2,400 บาท


รถตู้ VIP 6-7 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท


รถตู้ VIP 8-10 ท่าน ท่านละ 1,700 บาท


———————————————————————————————————-


เริ่มอุดรธานี

รถเก๋ง 2-3 ท่าน ท่านละ 5,200 บาท


รถตู้ VIP 4-5 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท


รถตู้ VIP 6-7 ท่าน ท่านละ 2,500 บาท


รถตู้ VIP 8-10 ท่าน ท่านละ 2,000 บาท


 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากหนองคาย หรือ อุดรธานี
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
6. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านแดน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. หมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์

 

หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มี จำนวนผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
– ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast

 

ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)