ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล & ทัวร์ลาวใต้

tour-candle-festival-south-laos

tour-information

TAG: ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา, ทัวร์ลาว, ลาวทัวร์, โปรแกรมทัวร์ลาวใต้, โปรแกรมเที่ยวลาวใต้, ทัวร์อีสาน, ทัวร์อุบลราชธานี, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-price 10,000 บาทต่อท่าน
tour-date 16-20 กรกฏาคม 2559
tour-inquery inquiry
tour-code TH-LAG1-5BKK
tour-program

ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล – ทัวร์ลาวใต้

โปรแกรมทัวร์ จ.อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก-วังเต่า – ปราสาทวัดพู – ปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า – ตลาดดาวเรือง – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา-กาแฟ – น้ำตกตาดผาส้วม – หมู่บ้านชนเผ่า – ตลาดปลอดภาษี – ชมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จ.อุบลราชธานี

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร หรือ อุบลราชธานี / รถตู้ หรือ รถโค้ช
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ หรือตัวเมืองอุบลราชธานี
tour-note รายการ ท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี

18.00

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก…

19.00

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.อุบลราชธานี พร้อมบริการอาหารเย็น (1) บนรถ ระหว่างการเดินทาง

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก – วังเต่า – ปราสาทวัดพู

05.30

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี จากนั้นนำท่านเข้าอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และทำภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรมอุบลโฮแต็ล (9 ชั้น)
พร้อม รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านสามชัยกาแฟ

07.30

นำท่านเดินทางถึงด่านชายแดนช่องเม็ก – วังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว

09.00

พร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็กวังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว พร้อมนำท่านเดินทาง สู่แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศลาว ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชามีเมืองปากเซ เป็นเมืองหลักของแขวงและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน)

11.30

รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ร้านอาหารมณีพร

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่า ภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาส้กประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมันสมควรแก่เวลากลับสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

18.00

รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหารเดลต้า

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า…(คืนที่ 1)…คืนนี้หลับฝันดี…ราตรีสวัสดิ์…

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า

07.00

สบายดี…จำปาศักดิ์ รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไน แองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้ง อยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะ ต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความ รุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา พร้อมชมความแข็งแรงของ ต้นมณีโคตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำตก ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวให้ความเชื่อถือในการเสียงทาย

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหารบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง

13.00

ออกเดินทางสู่ท่าเรือนากระสัง เพื่อต่อนั่งเรือหางยาวลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้าน ดอนคอน จากนั้นต่อรถห้าแถวเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะพบกับความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับ น้ำตกหลี่ผี พร้อมชมมหานทีสี่พันดอน ซึ่งที่นี่ท่านจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหล ถาโถมผ่านเนินหินโขด หินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก
พาท่านแวะวัดพูเสร่า ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก มีพระเรียงรายอยู่มากมายหลายองค์ พร้อมกับพระอาทิตย์ยามเย็นบนการบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสองสี

18.00

รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหารแพบ้านลาว

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า…(คืนที่ 2)…คืนนี้หลับฝันดี…ราตรีสวัสดิ์…เช่นเคย

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวตลาดดาวเรือง – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟานไร่ชา-กาแฟ – น้ำตกตาดผาส้วม – หมู่บ้านชนเผ่า – ตลาดปลอดภาษี – ช่องเม็ก – กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเยื่ยมชมยรรยายกาศตลาดเช้า เมืองปากเซ แขวงจำปาสักชาวลาวที่ ตลาดดาวเรือง ที่ตลาดแห่งนี้ขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร่วมทั้งอาหารการกิน พืช ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ มีสินค้า อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง ทับทิม สินค้าจากเมืองจีน ฯลฯ

09.00

ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง อันเป็นน้ำตกที่ที่ท่านสามารถดินชมความงามได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก ชื่นชมความงดงามของสายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตกกระทบกับโขดหินสีดำได้อย่าง ละลานตา และได้รับสมญานามว่าน้ำตก “ขาอ่อนสาวลาว” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของแขวงจำปาสักสูงราว 120 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็นน้ำตก “น้องเมีย” เป็นอย่างไรต้องลองไปชมสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางชม ไร่ชา-กาแฟ ชมการสาธิตการคั่วชา ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่น้ำตกตาดผาส้วม จุดมุ่งมหายที่ทุกท่านรอคอย

12.30

รับประทานอาหารเที่ยง (9) ณ ร้านอาหารตาดผาส้วม ซึ่งเป็นร้านอาหารที่สามารถมองเห็นตัวน้ำตกตาดผาส้วมได้เลย ได้บรรยากาศในการรับประทานอาหารอีกบรรยายกาศหนึ่งที่สุดประทับใจ

13.30

นำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตก แห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีธรรมชาติป่าไม้ที่ให้ร่มเงา ความชุ่มชื่น และร่มเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ นำชม หมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ไว้อย่างดี ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ฯลฯ ภายในบริเวณน้ำตก

15.00

นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า และนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่าตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทยสมควรแก่เวลานำท่านดินทางกลับยังตัวเมืองอุบลราชธานี

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมอุบลโฮแต็ล (9 ชั้น) (คืนที่ 3)

18.00

รับประทานอาหารเย็น (10) ณ ห้องอาหารท๊อป วิว ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น) ชมบรรยากาศยามราตรีของใจกลางเมืองอุบล ที่หาชมได้เพียงแห่งเดียวที่นี่ ซึ่งท่านสามารถชมวิวใจกลางงานประกวด ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ที่นี่มีร้องเพลงคาราโอเกะ และฟลอร์เต้นลีลาศไว้บริการท่านฟรี !

19.00

นำท่านชมทัศนีภาพรอบ ทุ่งศรีเมืองอันอยู่อยู่ใจกลางเมือง ซึ่องหาชมได้เพียงที่นี่ที่เดียว พร้อมชมต้นเทียนจากกลุ่มต่างที่ได้ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลต่างๆ ของการประกวดต้นเทียนจำนำพรรษา ณ ทุ่งศรีเมือง (ใช้เวลาเดิน 3-5 นาที จากหน้าโรงแรม)

ทัวร์วันที่ 5 ท่องเที่ยวชมขบวนแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี – กทม.

07.00

รับประทานอาหารเช้า (11) ณ โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น) และใจกลางของงานจะอยู่ที่สี่แยกติดกับโรงแรม ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการชมงานอย่างมาก

08.00

เที่ยวชมขบวนแห่เทียนพรรษา ตามอัธยาศัย ขบวนแห่จะผ่านหน้าโรงแรมที่พัก หรือเดินเพียง 2 นาทีก็ถึงบริเวณที่นั่งชมขบวนพิธีรำ หรือจะเลือกชมงานแห่เทียนจากมุมบน ซึ่งสามารถหาชมได้เพียงที่นี่ที่เดียว พร้อมทั้งสามารถเลือกไหว้พระบริเวณรอบๆทุ่งศรีเมือง หรือเลือกชมแห่เทียนพรรษา และจากนั้นแวะช้อปปิ้งของฝากซื้อของดีเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ แหนมกระดูกหมู แคปหมู ปลาส้ม ฯลฯ

12.00

เชิญรับประทานอาหารตามอัธยาศัยซึ่งมีให้ท่านเลือกหลากหลายในงานแห่เทียน

13.30

สมควรแก่เวลานำท่านนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา

18.00

รับประทานอาหารเย็น (12) ณ ร้านอาหาร….

21.30

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 10,000 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 8,800 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
8. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
– โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ท่านเป็นสำคัญ
– สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)